Perez celebrating his goal wiith his teammates

Perez celebrating his goal wiith his teammates.